Fox Valley Technical College | 2017-2018 Student Handbook - page 185

Kev Ceeb Toom Raws Txoj Cai
Fox Valley Technical College yuav tsis cais pab pawg neeg twg, neeg nqaij tawv txawv, neeg txawv teb chaws,
pojniam/txivneej, neeg puas lub cev tuag tes tuag taw, lossis hnub nyoog, rau txoj kev ntiav los ua
haujlwm, kev tuaj kawm ntawv, lossis tuaj koomtes rau tejyam kev uasi nyob hauv tsev kawm ntawv.
Fox Valley Technical College muaj kev kawm ntawv thiab kawm haujlwm ntiav rau: Ua Liaj Ua Teb,
Cog Paj Ntoo, Saib Hav Zoov, Ya Dav Hlau, Ua Lag Luam, Los Tuav Khiav Dej Num, Khaws Nyiaj
Txiag, Ua VajTsev, Ua Noj Haus & Tos Txais Qhua, Kawm Muab Qauv Ua Tshuab thiab Hluav Taws
Xob, Kho thiab Tu Cov Mob, Ua HaujLwm Nrog Neeg, Cov Lus Txheejtseeb Ntawm Kev Siv Txujci
Los Tsim Nyuag Ub Nyuag No, Ua Tub Ceev Xwm, Xyuas Xim Rau Tsoom Fwv, Ua Khoom Siv, Nrhiav
Khoom Muag, Muag Khoom & Pab Cuam, Luam Ntawv, Kev Mus Los thiab Kho Tsheb, thiab Kawm
Ntawv Rau Txhua Tus. Txoj kev tuaj nkag kawm cov haujlwm no kuj sib txawv. Yog koj xav paub ntxiv
hu rau lub chaw ua haujlwm txais neeg kawm ntawv (Admissions Office) ntawm (920) 735-4708. Tus
neeg nram qab no tau raug tsa saib txog txoj cai ntawm phab kev kawm ntawv Title IX of the Education
Amendments of 1972 and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 thiab teb tej lusnug ntsig txog
Tsev Kawm Ntawv txoj cai tivthaiv kev ntxubntxaug: Patti Jorgensen, AA/EEO Officer, FVTC Appleton
Main Campus, Office A104C, 920-735-5649,
Therese Nemec, Title IX Coordinator,
FVTC Appleton Campus, Office G118D, 920-735-4765,
and Shannon Gerke Corrigan,
Title IX Coordinator, FVTC Appleton Main Campus, Office E121O, 920-735-4796,gerkecor@fvtc.edu.
Students with Disabilities
It is the intent of Fox Valley Technical College to comply with all applicable provisions of Section 504
of the Rehabilitation Act of 1973 and Americans with Disabilities Act of 1990 (including amendments)
to insure that students with disabilities who are covered by such laws are not discriminated against due to
their disabilities, and are able to access, participate, and benefit from any program or activity operated by
the District.
Individuals with disabilities have a right to request accommodations. Individuals will receive
accommodations appropriate to their needs in order to fully participate in or benefit from the college’s
programs, services and activities in a non-discriminatory, integrated manner. FVTC has developed
procedures which recognize that responsibility for the implementation of reasonable accommodations is
shared by FVTC staff, faculty and students. Coordination of services involves the student, staff and other
pertinent individuals in a coordinated system. To obtain more information or request accommodations,
contact Educational Support Services at 920-735-2569.
Religious Accommodation
Fox Valley Technical College Recognizes that its students represent many diverse religious backgrounds.
The College is committed to providing reasonable accomodation for students’ sincerely held religious
beliefs with regard to examinations and academic requirements. For a full list of the policy and
compliaint procedure, visit
, select
“Students” and then “Religious Accomodations”.
Social Security & Student ID Numbers
In compliance with the 1997 Wisconsin Act 128, Fox Valley Technical College will no longer use
students’ Social ecurity numbers as student identification numbers. Each student is assigned a unique ID
number to be used when contacting the college with questions.
185
I...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,...210
Powered by FlippingBook